14 ian. 2016

Legea nr. 1 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

Publicată în Monitorul Oficial – Partea I nr. 26/14.01.2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 
Art. I. -
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


1. La articolul 1, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"r) sectoare de activitate - sectoarele economiei naţionale care se stabilesc de către Consiliul Naţional Tripartit şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului;".
2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24. -
(1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.
(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal."
3. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel naţional, la o singură federaţie sindicală. De asemenea, o federaţie sindicală poate fi afiliată, la nivel naţional, unei singure confederaţii sindicale."
4. La articolul 55, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) Un angajator poate fi afiliat, la nivel naţional, la o singură federaţie patronală. De asemenea, o federaţie patronală poate fi afiliată, la nivel naţional, la o singură confederaţie patronală de rang superior."
5. La articolul 78, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) stabileşte sectoarele de activitate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;".
6. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 134. -
Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizaţia patronală şi angajaţii, prin organizaţiile sindicale, reprezentaţi după cum urmează:
1. Angajatorul sau organizaţiile patronale:
a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;
b) la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi, de către organizaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul instituţiei bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către conducătorul instituţiei, respectiv de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, după caz, ori de către locţiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorităţii publice centrale competente.
2. Angajaţii:
a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite şi reprezentative. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federaţia la care este afiliat sindicatul, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
b) la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul instituţiilor bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative potrivit legii."
7. Articolul 137 se abrogă.
8. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 138
1, cu următorul cuprins:
"Art. 1381. -
(1) Contractele colective de muncă se negociază şi la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, asimilate grupurilor de unităţi, precum şi la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, contractul colectiv se încheie între conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi sindicatele legal constituite şi reprezentative, potrivit legii.
(2) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, părţile vor stabili expres modalităţile de negociere a contractelor colective de muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau în subordonarea autorităţii publice centrale."
Art. II. -
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI,
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
 
 
Bucureşti, 11 ianuarie 2016
Nr. 1.

23 dec. 2015

Sarbatori fericite !

Fie ca naşterea domnului Isus Hristos să vă umple sufletele de lumină, sănătate, fericire şi să deschidă poarta spre un 
An Nou plin de realizari remarcabile, bucurii şi impliniri!

LA MULŢI ANI!Biroul Operativ al

Sindicatului Liber al Invatamantului 
Preuniversitar Clujean

15 dec. 2015

Contractul colectiv de munca a fost prelungit de drept pana la 13.11.2016


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar inregistrat la M.M.F.P.S.P.V. sub nr. 1482/13.11.2014, publicat in MO Partea a V-a nr. 5 / 26.11.2014 s-a prelungit de drept pana la data de 13.11.2016 deoarece pana la data de 13.11.2015 niciuna din partile semnatare nu au avut initiativa renegocierii acestuia.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA  - Format PDF
19 nov. 2015

Educație cu Curaj, maximum un an!

            Avem Guvern. Tehnocrat. Îl avem pe domnul Adrian Curaj la Educație, care vine tot din mediul universitar, ca majoritatea predecesorilor săi. Însă promite reforme și pentru preuniversitar. Și chiar dacă cele două, apoi treisprezece, apoi douăzeci de pagini ale programului de guvernare au fost contestate și catalogate ca fiind doar o schiță, fără a intra în detalii pe fiecare domeniu în parte, încercăm să îi acordăm credit noului Executiv, chiar dacă dinspre Ministerul Finanțelor Publice adie un vânt F.M.I.-st prevestitor de austeritate Până la proba contrarie, avem o doză de optimism și suntem dispuși să devenim parteneri de discuție cu noii specialiști de la Guvern.
          O ultimă varianță a planului pe care Guvernul Dacian Cioloș și l-a conturat cuprinde, în ceea ce privește educația următoarele:
 • „începerea procesului de aducere a tuturor şcolilor la standarde minimale de funcţionare şi garantare a siguranţei (autorizaţii ISU, autorizaţii sanitare, prevenţie prin pregătirea pentru situaţii de urgenţă)”;
 • „continuarea procesului de elaborare a unui nou curriculum şi asigurarea condiţiilor de implementare, inclusiv pregătirea adecvată a cadrelor didactice”, inclusiv prin „restructurarea sistemului de formare iniţială a cadrelor didactice prin programe universitare de master”;
 • “dezvoltarea mecanismului actual de finanţare a învăţământului preuniversitar”
 • ”corelarea educaţiei cu piaţa muncii”;
 • „mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi umană. Promovarea educaţiei inclusiv prin cultivarea toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în şcoli şi în societate”.;
 • redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate şi reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educaţional.
           Analizând aceste obiective, este evident că majoritatea lor sunt neactuale, așteptate de 25 de ani de sistem, iar transpunerea lor în practică necesită timp. Oamenii școlii doresc lucruri concrete și realizabile într-un timp scurt.
            Noua echipă are la dispoziție maximum un an. Clepsidra a fost întoarsă alaltăieri, pe seară, 17 noiembrie 2015, întâmplător chiar de Ziua internaţională a elevilor şi studenţilor.
           Domnul Curaj sublinia, în timpul audierii în comisiile Parlamentului că ”este extrem de importantă continuitatea. Lucrurile majore s-au întâmplat când s-a respectat această continuitate. Va trebui sa corectăm și să operaționalizăm, dar pentru mine e extrem de importantă continuitatea”.
            Indiferent de culoarea Guvernului, chiar dacă acesta este incolor sau multicolor, este importantă continuitatea. Dar la noi, de peste 25 de ani, legile se schimbă în totalitate sau se modifică consistent cu pixul roșu, galben sau albastru. Și astfel, nu reușim să ajungem la un rezultat bun pentru copiii noștri, care atunci când intră în clasa I, nu știu sigur ce examene au de dat în anii care urmează. De aceea e bună continuitatea. De aceea e bine să ne asumăm un program pe termen mediu și lung, pentru că e nevoie de timp, nimic nu se schimbă peste noapte. Important este să începem schimbarea și să se respecte obiectivele urmărite.
           ”Mă voi lupta cu toate armele posibile, și cu sufletul, și cu mâinile, pentru un buget cu sens”, mai spunea noul ministru. Curajoasă afirmație. Parcă și vezi desfășurarea de forțe și îndârjirea pentru câștigarea sensului unui buget. Buget despre care o lege zice că trebuie să fie 6% din PIB. Dar nu este și nu va fi peste noapte. Importantă este continuarea creșterii lui de pe la 3,9% cam cât este acum, la 6%, într-un timp cât mai scurt, fără a stagna și fără a o lua de la zero odată cu venirea altui guvern.
           ”Ce frumos ar fi ca elevii să poată să asocieze fizica cu experimentele. Știința în școală o văd făcându-se, nu învățând”, spunea domnul Curaj în Parlament. Noi strigăm de ani de zile, că timpul trece, evoluăm, noile generații sunt mai deschise la minte decât am fost noi, astfel că nu le mai putem preda teoriile prezente în manualele din altă epocă, fără a le explica practic la ce le folosesc ele, dincolo de poarta școlii. Cred că noul ministru preda la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti și la SNSPA nu doar simple teorii.
             În prima sa zi la minister, Adrian Curaj a pus, fără frică, punctual pe I – ”Investiţia în educaţie, în cercetare, în inovare, în antreprenoriat reprezintă şanse pentru ţara aceasta, competitivitatea ei…. cred că sunt lucrurile care ne leagă şi ne apropie”.Mi-ar plăcea ca acest curaj să-l manifeste și în cadrul ședințelor de Guvern și în Parlamentul României.Promitem că, la semnalul domniei sale, scoatem zeci de mii de oameni în stradă pentru a-l susține, dacă va cere creșterea alocațiilor bugetare pentru educație, precum și salarii motivante pentru dascăli și nu va fi ascultat.Și de fapt, “strada” care a adus guvernul de tehnocrați asta a cerut, printre altele.
              Este o listă lungă de proiecte care trebuie implementate la Ministerul Educației, ”dar unele se vor putea face, iar pentru altele o să spun: cred că trebuie să punem semințele de viitor“. Guvernul Cioloș se angajează ca în decembrie să vină cu o serie de măsuri detaliate, când bugetul pe 2016 va fi gata, ”pentru a avea un plan realist”. Mai e o lună!
 
 
SUCCES ȘI CURAJ !
 
 
 

7 nov. 2015

OUG nr. 54 / 2015


Incepând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

Format PDF

5 nov. 2015

Comunicat de presa al Guvernului - 4 noiembrie 2015

                  Salarii mai mari pentru personalul din educație începând cu decembrie 2015


            Salariile personalului din sistemul public de învățământ vor fi majorate cu 15% începând cu 1 decembrie 2015, potrivit unei Ordonanțe de Urgență adoptată astăzi de Guvern.
           De creșterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, respectiv: 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
           Potrivit actului normativ, începând cu 1 decembrie 2015 se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie a acestui an cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. De această majorare vor beneficia, de asemenea, angajații din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
            Începând cu aceeași dată, sporurile și indemnizațiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din învățământ se majorează cu același procent de 15%, în măsura în care angajații își desfașoară activitatea în aceleași condiții.
            Măsura adoptată de Guvern are un impact financiar estimat pentru anul 2016 la 1,666 miliarde de lei.
            Prin decizia de astăzi Guvernul își îndeplinește încă un angajament asumat prin Acordul încheiat cu Federațiile Sindicatelor din Învățământ în toamna anului 2014.
           Angajații din învățământul preuniversitar și universitar au mai beneficiat în anul 2015 de alte două majorări salariale: cu 5% începând cu luna martie și cu încă 5% începând cu luna septembrie.
O altă prevedere inclusă în actul normativ are scopul să evite blocarea derulării proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), proiecte care implică derularea unor lucrări de investiții. În acest sens, noua reglementare stipulează că documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin POS CCE), aferente perioadei de programare 2007-2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora. Prevederea se va aplica obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007-2013 (adică 31 decembrie 2015).


Sursa: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/salarii-mai-mari-pentru-personalul-din-educatie-incepand-cu-decembrie-2015

Adresa FSLI

Adresa FSLI catre MECS privind sistarea derularii proiectului PODCA (pdf)

Adresa FSLI

28 oct. 2015

Decalogul Educației se vrea respectat!

În limba greacă, Decalog înseamnă zece cuvinte cu rol de reguli religioase pentru creștini și iudei. Sunt respectate cu sfințenie cuvintele acestea de către oamenii care cred în Dumnezeu.
Organizația ”Salvați Copiii” a pus pe hârtie un manifest cu 10 porunci cu rol de semnal de alarmă, tras încă o dată în al 13-lea ceas, pentru salvarea unei țări. Prin EDUCAȚIE. Noi, sindicatele, și societatea civilă în întregul ei, am tras atâtea semnale de alarmă, că le-am pierdut de mult șirul.
Manifestul acesta este vechi, e pe masa sau, de fapt, prin sertarele Guverului și Parlamentului de 25 de ani. Nu e nimic nou acum în el. Problemele sunt aceleași, sunt vechi. ”Toate-s vechi și nouă toate”, dar vrem ca Puterea să nu mai rămână ”la toate rece”. Vrem ca DREPTUL LA EDUCAȚIE să fie respectat prin:
 1. Minimum 6% din PIB pentru educaţie de calitate, conform legii.
 2. Acces universal la educaţie preşcolară, primară şi secundară pentru toţi copiii.
 3. Cadre didactice bine pregătite pentru educația școlară a copiilor noștri.
 4. Un curriculum școlar actualizat ştiinţific.
 5. Accesul tuturor copiilor cu dizabilităţi în grădinițe și școli.
 6. O Strategie naţională pentru educaţia timpurie cu termene clare și un buget asumat.
 7. Programe de prevenire și eliminare a violenței în fiecare școală.
 8. Participarea copiilor la deciziile luate în şcoli.
 9. Mai mulți consilieri școlari, astfel încât unui consilier să-i revină cel mult 300 de elevi.
 10. Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale.
Să le luăm, încă o dată, pe rând.
Minimum 6% din PIB pentru educaţie de calitate, conform legii
Zice o vorbă că banii n-aduc fericirea. Dar o întrețin. Nu e nevoie doar de bani. Dar ne trebuie, sunt indispensabili. Școli din mediul rural arată ca în evul mediu, iar acolo merg copiii noștri în fiecare zi. Și stau cu geaca pe ei și cu căciula-n cap, se chinuie să scrie cu mănușile în mâini, iar acasă n-au lumină, abia găsesc un colț de masă ca să-și facă temele. Și de multe ori se culcă nemâncați, iar dimineața se trezesc și o iau de la capăt, abia așteptând să ajungă la școală și pentru cornul și laptele pe care unii îl primesc. Ca să nu mai zic că avem o lege, în care scrie negru pe alb că Educația va primi 6% din PIB, în fiecare an. Primește, însă, puțin peste jumătate din ce e legal să primească. Nu poate nimeni nega că sărăcia duce la abandonul școlar, care nu e deloc de nebăgat în seamă. Și ajungem la
 
Acces universal la educaţie preşcolară, primară şi secundară pentru toţi copiii
Tot la bani, în primul rând, se reduce și această dorință. Avem statistici, cifre, care ascund în spatele lor copii și care spun că în anul 2013, 48,5% dintre copiii din România trăiau în risc de sărăcie sau excluziune socială, media în statele membre ale UE fiind de 27,7% (Sursa: Eurostat). În acelaşi an (2013), 32,1% din copiii din România se aflau sub pragul sărăciei relative (stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile la nivel naţional. (Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date Tempo-online). Cele mai vulnerabile gospodării sunt cele formate din doi adulţi şi trei sau mai mulţi copii, 55,3% dintre acestea aflându-se în sărăcie relativă în anul 2014 (Sursa: date provizorii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Setul Naţional de Indicatori de Incluziune Socială, 2014).
 
Cadre didactice bine pregătite pentru educația școlară a copiilor noștri.
Pai cu ce să Ie pregătești, dacă nu și cu bani?! În era în care trăim, când copiii de azi se nasc cu tablete și smartphone-uri în brațe, cum te poți prezenta la catedră ca înainte de 1990 și să predai, scriind cu creta pe tablă, apoi să ștergi cu buretele ca să faci loc pentru continuarea lecției? Și totuși, te prezinți, pentru că nu multe școli dispun de tehnologie. Te prezinți și predai după manuale de acum mulți mulți ani, pentru că ești obligat să o faci. Mulți dascăli fac eforturi să schimbe ceva la predarea lecției, să îi învețe pe copii cum să folosească informațiile pe care le află, nu doar să le memoreze. Dar este nevoie de o schimbare la nivel național, este nevoie de
 
Un curriculum școlar actualizat ştiinţific
Pentru că vremea trece, evoluăm. Nu putem rămâne înțepeniți în timp. Avem novoie pentru elevii de azi de curricula potrivită lor, nu nouă.
 
Accesul tuturor copiilor cu dizabilităţi în grădinițe și școli.
Încă un capitol la care stăm prost. Drept la educație au toții copiii, iar cei cu dizabilități sunt primii privați de acesta. În unele unități de învățământ se încearcă încadrarea lor în clasele cu copii fără dizabilități, dar atât. Cadrul acela didactic se presupune că poate și trebuie să aibă grijă de toți. Dar nu poate. Acești copii au nevoie de mai multă atenție comparativ cu ceilalți, nu pot sta alături de alți 30 de elevi și să li se ceară să fie la fel ca ei. Pentru că nu sunt la fel.
 
O Strategie naţională pentru educaţia timpurie cu termene clare și un buget asumat.
Din nou, ne întoarcem la bani. Și la voință.
 
Programe de prevenire și eliminare a violenței în fiecare școală.
Din fericire, nu suntem în America, unde lunar, dacă nu săptămânal, citim că a mai avut loc un atentat într-o școală, unde elevi și profesori au fost împușcați. La noi nu sunt atâtea arme ca la ei, dar la noi se dă cu scaunul în cap, se dau palme peste ochi, vin părinții la școală, atunci când copiii nu fac față, ca să-l pună pe profesorul X la punct. Din aceste motive, F.S.L.I a și inițiat propunerea legislativă prin care cadrul didactic să aibă statut de autoritate publică, pentru că toate civilizațiile lumii au ajuns unde sunt după ce li s-au aplicat pedepse. Și nu puține. Și nu ușoare.
 
Participarea copiilor la deciziile luate în şcoli.
Ei fac parte din procesul educațional și de aceea trebuie băgați în seamă și trebuie să se țină cont de părerea lor. În zilele acestea, copiii sunt foarte isteți, au informația la un click distanță și, de foarte multe ori, au idei foarte bune. Haideți să lucrăm împreună cu ei!
 
Mai mulți consilieri școlari, astfel încât unui consilier să-i revină cel mult 300 de elevi.
La noi ideea de consiliere este destul de nouă și oarecum respinsă. Dar consilierul școlar are un rol esențial, pe care, dacă l-am înțelege și l-am respecta, mulți copii ar lua-o pe drumul bun, nu pe cel greșit.
 
Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale.
Comunicarea este cheia în orice lucru bine făcut. Și nu mă refer la comunicarea de ochii lumii, aia când te așezi la masă, rotundă sau pătrată, presa ia câteva cadre, toți actorii principali își fac rolul în fața camerei. Iar când se strigă Stop, toți se relaxează și își văd de ale lor, de interesele lor personale. Și uită de rolul pe care li-l dă funcția pe care o ocupă. Și de aceea suntem unde suntem.
 
Avem o țară care de 25 de ani trăiește într-o democrație șubredă și, de cele mai multe ori, prost înțeleasă. Poate pentru că cei de la putere de acum au fost educați în comunism. Dar, eu, ca profesor, știu că atunci când nu înțelegi, întrebi, nu te lași până nu te lămurești. Și în niciun caz nu ieși în fața clasei de bună voie când nu ți-ai făcut temele. Pentru că te vei face de râs.
Avem o țară în care mai mult de o treime din copiii de 15 ani abia știu să își scrie sau să-și citească numele. Ne-am făcut și ne facem în continuare de râs.
Cât să mai aștepte Decalogul Educației ziua în care e luat punct cu punct de cei care au pixul și respectat cu sfințenie, ca pe niște porunci Dumnezeiești? Cât???